üstmenu

Gizlilik Taahhütnamesi

Gizlilik Taahhütnamesi
Gizlilik Taahhütnamesi
Gizlilik Taahhütnamesi

UĞUR NAKLİYE, verileriniz ve kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı duyar. Kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidir. Bu doğrultuda, yazılım programlarımız kapsamında verdiğiniz tüm kişisel bilgiler ve veriler, sadece size hizmet amaçlı ve Kanun’a uygun olarak kullanılmakta olup, üçüncü taraf kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamaktadır. UĞUR NAKLİYE’nin yazılım programlarında kişisel bilgi toplama ve kullanımı asgari düzeyde tutulmakta olup, toplanan kişisel bilgiler yalnızca işlemlerin gerçekleşebilmesi için kullanılmaktadır.

UĞUR NAKLİYE, faaliyetleri esnasında hizmet verdiği müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine ve kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenliğini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak öncelikli amacımızdır. İş birliği içerisinde olduğumuz müşteriler, resmi ve özel kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. UĞUR NAKLİYE olarak, iç ve dış paydaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü bilgi güvenliği riskini önlemek ve yönetmek amacıyla bir Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanmıştır.

 1. Kişisel verilerin korunması UĞUR NAKLİYE, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler yalnızca UĞUR NAKLİYE kapsamındaki hizmetleri ve gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili UĞUR NAKLİYE personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve UĞUR NAKLİYE’nin veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu konuda yetki verdiği gerçek/tüzel kişiler tarafından. işleme tabitutulur. Detaylar için lütfen “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” linkini tıklayınız.
 2. Bilgi güvenliği politikası UĞUR NAKLİYE’nin Bilgi Güvenliği Politikası, kurumun bilgi varlıklarını koruma ve bilgi güvenliği risklerini yönetme konularında temel prensipleri ve uygulamaları belirlemektedir. Bu politika, tüm çalışanların, iş birlikte olduğumuz müşterilerin ve ilişkide olduğumuz diğer paydaşların bilgi güvenliği konusunda uyumlu hareket etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
 3. Bilgi Güvenliği Politikası’nın ana hedefleri aşağıdaki gibidir:
  • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak.
  • Bilgi güvenliği risklerini tespit etmek, değerlendirmek ve yönetmek.
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve çalışanları eğitmek.
  • Yasa, yönetmelik ve standartlara uygunluğu sağlamak.
  • Müşterilerin ve diğer paydaşların güvenini kazanmak ve sürdürmek.
  • Gizlilik Politikası UĞUR NAKLİYE’nin Gizlilik Politikası, kişisel verilerin korunması ve müşteri bilgilerinin gizliliğine ilişkin prensipleri belirlemektedir. Bu politika, UĞUR NAKLİYE’nin müşteri bilgilerini koruma taahhüdünü yansıtmaktadır.

  Gizlilik Politikası’nın temel unsurları şunlardır:

  • Kişisel verilerin yalnızca belirlenen amaçlar doğrultusunda toplanması ve kullanılması.
  • Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve yetkisiz erişimden korunması.
  • Kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması durumunda gerekli önlemlerin alınması.
  • Müşterilerin kişisel verilerine erişme, düzeltme ve silme haklarına saygı duyulması.
  • Müşteri bilgilerinin gizliliğine ilişkin açık ve anlaşılır bir bilgilendirme sağlanması.

  UĞUR NAKLİYE, bilgi güvenliği ve gizlilik konularında yüksek standartlara uygun hareket etmektedir ve tüm çalışanlarına bu politikalara uyumu sağlama sorumluluğunu vermektedir. Müşterilerin ve diğer paydaşların güvenini korumak ve kişisel verilerin gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır.

 4. İş Sürekliliği Planı UĞUR NAKLİYE’nin İş Sürekliliği Planı, iş faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve acil durumlarla etkin bir şekilde başa çıkmak için belirlenmiş prosedürleri içermektedir. Bu plan, olası kesintileri en aza indirgemeyi, hızlı bir şekilde toparlanmayı ve müşterilere kesintisiz hizmet sunmayı amaçlamaktadır.
 5. İş Sürekliliği Planı’nın temel bileşenleri şunlardır:
  • Risk değerlendirmesi: İş sürekliliği risklerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.
  • Acil durum planları: Yangın, doğal afetler, teknolojik arızalar gibi olası acil durum senaryolarına yönelik eylem planlarının oluşturulması.
  • İletişim stratejisi: İç ve dış iletişimin yönetilmesi, çalışanların, müşterilerin ve diğer paydaşların bilgilendirilmesi.
  • Yedekleme ve geri yükleme: Veri ve sistemlerin yedeklenmesi ve gerektiğinde hızlı bir şekilde geri yüklenmesi.
  • Eğitim ve tatbikatlar: Çalışanların iş sürekliliği prosedürlerine aşina olmalarını sağlamak için düzenli eğitim ve tatbikatların yapılması.

  UĞUR NAKLİYE, iş sürekliliği planının sürekli gözden geçirildiğinden ve güncellendiğinden emin olmak için periyodik değerlendirmeler yapmaktadır. Bu sayede iş sürekliliği konusunda en iyi uygulamaları takip ederek, müşteri hizmetlerini ve operasyonel süreçleri etkin bir şekilde sürdürmektedir.

  Kalite Politikası’nın temel unsurları şunlardır:

  • Müşteri odaklılık: Müşteri gereksinimlerini anlama, beklentilerini karşılama ve müşteri memnuniyetini sürekli olarak artırma.
  • Sürekli iyileştirme: İş süreçlerini analiz etme, verimliliği artırma ve hataları azaltma konusunda sürekli çaba gösterme.
  • Eğitim ve gelişim: Çalışanların bilgi ve yeteneklerini sürekli olarak geliştirme, eğitim fırsatları sunma ve çalışan katılımını teşvik etme.
  • Kalite yönetim sistemi: ISO 9001 gibi uluslararası standartlara uygun bir kalite yönetim sisteminin benimsenmesi ve sürdürülmesi.

  UĞUR NAKLİYE, müşteri memnuniyetine verdiği önemi sürekli olarak gözden geçirir ve geri bildirimlere dayalı olarak kalite hedeflerini belirler. Müşteri geri bildirimleri ve performans verileri, sürekli iyileştirmeyi desteklemek için kullanılır ve iş süreçlerindeki etkinliği artırmak için önlemler alınır.

  Kalite Politikası UĞUR NAKLİYE’nin Kalite Politikası, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yaklaşımı benimsemektedir. Şirket, müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmayı ve sürekli iyileştirme faaliyetleriyle operasyonel mükemmelliği hedeflemektedir.

 6. Çevresel Politika UĞUR NAKLİYE, çevreye duyarlı bir işletme olarak çevresel etkilerini en aza indirmeyi ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. Şirket, çevresel politikasını tüm faaliyetleri kapsayan bir yaklaşımla belirlemiş ve çalışanlarının bu politikayı benimsemesini teşvik etmektedir.
 7. Çevresel Politika’nın temel prensipleri şunlardır:
  • Yasa ve düzenlemelere uyum: Çevre koruma kanunları ve düzenlemeleriyle uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme.
  • Kaynak verimliliği: Enerji, su ve diğer kaynakları etkin bir şekilde kullanma ve israfı önleme.
  • Atık yönetimi: Atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve atık bertarafı için uygun yöntemlerin kullanılması.
  • Çevresel farkındalık: Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri çevresel sorumluluklar konusunda bilgilendirme ve eğitme.
  • Sürekli iyileştirme: Çevresel performansı izleme, değerlendirme ve sürekli olarak iyileştirme faaliyetleri yürütme.

  UĞUR NAKLİYE, çevresel politikasını sık sık gözden geçirir ve uygun önlemler alarak çevresel etkilerini azaltmayı amaçlar. Sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için iş süreçlerinde çevre dostu uygulamaları teşvik eder ve çalışanların aktif katılımını sağlar.

  İnsan Kaynakları Politikası’nın temel unsurları şunlardır:

  • Adil işe alım: Yetkinliklere dayalı objektif bir işe alım süreci izleme ve fırsat eşitliği ilkesine uygun davranma.
  • Performansa dayalı değerlendirme: Çalışan performansını objektif ölçütlerle değerlendirme ve geri bildirim sağlama.
  • Eğitim ve gelişim: Çalışanların yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için eğitim fırsatları sunma.
  • İş tatmini ve motivasyon: Çalışanların iş tatmini düzeyini yükseltmek ve motivasyonlarını artırmak için destekleyici bir çalışma ortamı sağlama.
  • Kariyer planlama: Çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olma ve kariyer gelişim imkanları sunma.

  UĞUR NAKLİYE, çalışanların katılımını teşvik eder, adil bir çalışma ortamı sağlar ve işe alım, performans değerlendirmesi, eğitim ve kariyer planlama gibi süreçlerde şeffaflık ilkesine bağlı kalır. Çalışanların memnuniyetini artırmak ve iş verimliliğini yükseltmek amacıyla çalışan odaklı politikalar uygular.

  İnsan Kaynakları Politikası UĞUR NAKLİYE, çalışanlarının değerli bir varlık olduğunun farkındadır ve insan kaynakları politikası bu bilinçle şekillendirilmiştir. Şirket, yetenekli ve motive edilmiş bir çalışan kadrosu oluşturmayı ve çalışanların gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

İlgili İçerikler

Bu sayfayı okuyanlar aşağıdaki içerikler ile de ilgilendi.